NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa HZ. MUHAMMED Peygamberimizin Medine dönemi.

e-Posta Yazdır

Müslümanlar?n aç??a ç?kmas?yla Mekke'nin yak?n?ndaki Medine'de K?sa sürede ?slâm duyuldu ve her evde konu?ulmaya ba?land?.

 Medine'de iki büyük kabile ya??yordu; Evs ve Hazrec.
Medine'de ayr?ca Yahudiler de vard?. Medineliler Yahudilerle temasta olduklar?ndan, yak?nda bir peygamberin ç?kaca??n? biliyorlard?. Bu yüzden ?slâm'?n yay?lmas? Medine'de daha h?zl? oldu ve Medine'li müslümanlar bir y?l sonra Mekke'ye on iki ki?i olarak tekrar geldiler. Bu defa aralar?nda Evs ve Hazreç'in her ikisinden de müslüman vard?. ?ki dü?man kabîle ?slâm sayesinde karde? olabilecek, dü?manl?klar ortadan kalkacakt?. Bu on iki müslüman Mekke d???nda Akabe denilen yerde geceleyin Hz. Peygamber'le bir görü?me yapt?lar ve Peygamber'e söz verdiler: "Allah'a hiç bir ?eyi ortak ko?mayacaklar; h?rs?zl?k yapmayacaklar, zina etmeyecekler, ?rza geçmeyecekler, çocuklar? öldürmeyecekler, iftira etmeyecekler, haktan ayr?lmad??? sürece Peygamber'e itaat edeceklerdi. Bunlar?n kar??l???nda onlara Cennet vard?. Bu Birinci Akabe Bey'at?na kat?lanlar Medine'ye dönerken Hz. Peygamber Habe?istan'dan yeni dönen Mus'ab b. Umeyr'i de onlarla birlikte gönderdi.
MED?NE'YE H?CRET..
Bu görü?me ve biattan sonra Mekkeli müslümanlar birer-iki?er, gizli-aç?k Medine'ye göçmeye ba?lad?lar. ?slâm'?n Medine'de güçlenip kendi kontrolleri d???nda daha da geli?ece?inden korkan Mekkeli mü?rikler bu göçü durdurmaya karar verdiler. Ancak bunu ba?aramad?lar. Art?k Mekke'de Hz. Peygamber (s.a.s), Ebû Bekir ve Ali d???nda pek müslüman kalmam??t?. Mü?rikler son kozlar?n? oynamaya karar verdiler. "Muhammed de Medine'ye gidip adamlar?n?n ba??na geçerse vay ba??m?za geleceklere! Ona bu f?rsat? vermeden yok etmeliyiz" deyip Hz. Peygamber'i öldürmeye karar verdiler. Ancak Cebrail (a.s)'?n bu komployu haber vermesiyle Resulullah önlemini ald? ve evini ku?atm?? olan sald?rganlar?n aras?ndan Yâsin suresini okuyarak ç?kt?. Allah'?n bir mucizesi olarak aralar?ndan geçen Peygamber'i göremediler. Hz. Peygamber Mekke'deki son i?leri tamamlamak üzere Hz. Ali'yi geride b?rakarak yak?n arkada?? Ebû Bekir'le birlikte Mekke'yi terketti. Ancak Mekkeliler, kaç?rd?klar? bu adam? öldürene ya da getirene ödüller koyarak etrafa haber sald?lar. Peygamberimiz ve arkada?? Ebû Bekir üç gün Mekke yak?n?ndaki bir ma?arada gizlendi ve mü?riklerin bulmaktan ümit kestikleri bir anda ma?aradan ç?karak Medine'ye yöneldi. Kendisini Medine'de bekleyen müslümanlara bir tak?m zorluklara ra?men ula?t? ve ?slâm'?n "Mekke Dönemi" kapand?. "Medine Dönemi" ba?lad?.
MED?NE DÖNEM?..
Peygamberimizin Mekke'den ç?kt???n? duyan Medine'deki müslümanlar yollar? gözlüyorlard?. Her gün güne?in do?umundan önce Harra mevkiine ç?k?yorlar, s?cak bast?r?ncaya kadar bekliyorlard?. Bir gün Yahudi'nin birisi bir i?iyle ilgili olarak yüksek bir kuleye ç?k?p etraf? gözetlemeye ba?lam??t?. Peygamberimizin ve arkada?lar?n?n gelmekte oldu?unu gördü. Kendisini tutamayarak heyecanla " ey Arap toplulu?u! ??te nasibiniz, devletliniz, bekledi?iniz ulu ki?iniz geliyor" diyerek Rasûlullah'?n geldi?ini onlara haber verdi. Medineliler yollara dökülüp Peygamberimizi kar??lad?lar. Peygamberimiz burada bir müddet kald? ve Kuba Mescidi'ni in?a ettirdi. Hz. Ali de Kuba'da Rasûlulah'a yeti?ti.
Neccaro?ullar? Peygamberimizi Medine'ye götürdüler. Halk Peygamberimizi a??rlamak için can at?yordu. Allah Rasûlü hiç kimseyi k?rmak istemiyordu. " Devenin yolunu aç?n?z. Nereye çökece?i ona buyrulmu?tur" diyordu. Deve bo? bir araziye çöktü. Peygamberimiz bu araziye akrabalar?ndan kimin evinin yak?n oldu?unu sordu. Böylece Neccaro?ular?ndan Ebu Eyyûb eLl-Ensâri'nin evine misafir oldu. Resulullah (s.a.s)'in ilk i?i devesinin çöktü?ü arsay? sahiplerinden sat?n alarak buraya bir mescit in?a etmek olmu?tur. Mescid-i Nebî ad? ile an?lan bu mekân?n ?slâm devletinin olu?umu ve yönetilmesinde gördü?ü fonksiyon oldukça büyüktür.

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE