NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa HZ. MUHAMMED Peygamberimizin gençli?i ve evlili?i.

e-Posta Yazdır

Kurey?liler, öteden beri ticaretle u?ra??rlard?. Ticaretle u?ra?mayanlar?n ise, ellerinde hiç bir ?eyleri bulunmazd?. Nitekim, Said b.Ebu Saib, Islamiyetten önce Peygamberimizin ticaret orta?? idi.


Peygamberimizin, ticaret yapmak için, sermayesi olmad???ndan, hazreti Hatice peygamberimizi ücretle tuttu ve Kurey?ilerden tuttu?u, ba?ka bir zat?da, Peygamberimizin yan?na katt?. Hazreti Hatice yapaca?? her sefer için, Peygamberimize, ücret olarak genç ve yi?it birer erkek deve veriyordu. Peygamberimiz, Hazreti Hatice`nin ticaret Mal?n? ?am`a götürmek için ,ilk defa dört tane erkek ve genç deveye anla?t?lar. Peygamberimizle Kervan halk? ?am`a gitmek için yola koyuldular: ?am topraklar?ndan Busraya vard?klar?nda peygamberimiz orada getirdi?i bütün mallar? çok karl? bir ?ekilde sat?p alacaklar?n? ald?ktan sonra, Mekke'ye yard?mc?s? olan Meysele ile birlikte geri döndü.
PEYGAMBERIMIZIN EVLENMESI..
Peygamberimiz hazreti Hatice ad?na ticaret yaparken, Hz.Hatice Peygamberimizdeki harikulade halleri görmü? ve yard?mc?s? Meysele ile Peygamberimize evlilik teklif etmi?ti. Peygamberimiz bu teklifi kabul ederek Kurey?lilerin en soylu kad?nlar?ndan olan hazreti Hatice ile evlendi.
PEYGAMBERIMIZIN COCUKLARI..
Peygamberimizin, hazreti Haticeden, iki erkek çocu?u, dört k?z çocu?u do?mu?tur Isimleri ?öyleydi: Kasim, Abdullah, Zeynep, Rukayye ,Ümmü Külsüm, Fatima ve Cariyesi M?s?rl? Maria`dan do?an Ibrahim`dir.

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE