NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa HZ. MUHAMMED Hadis Nedir? Neden Hadisler önemlidir?..

e-Posta Yazdır

Terim olarak hadis: Hz. Peygamber (sas) e ait sözler, fiiller yani hareket ve davran??lar, tekrirler ve ona ait s?fatlard?r. Di?er bir tabir ile sünnet ile e? anlaml?d?r.

Hadis Nedir?
Hadis, Sözlük manas?: (hadese) fiilinden al?nm?? bir kelimedir. Yeni, sonradan olan, yeniden meydana gelen manalar?na gelir. Tef'il bab?ndan (et-tahdîs) konu?mak, bir ?eyden bahsetmek, haber vermek anlam?na gelir. Bu babdan al?nm?? isim olan hadis ise tek kelime ile, söz ve haber demektir.
Terim olarak hadis: Hz. Peygamber (sas) e ait sözler, fiiller yani hareket ve davran??lar, tekrirler ve ona ait s?fatlard?r. Di?er bir tabir ile sünnet ile e? anlaml?d?r.
Hadisin Önemi:
Hadisler ; bize Kur'an? aç?klar, ibadetlerin yap?l?? ?ekillerin aç?klar,F?kh?n (?slam hukukunun) Kur'andan sonra en önemli ana kayna??d?r. Kur'an-? Kerimde olmayan dini hükümleri ortaya koyar, ?slam modelini olu?turur.
Hadisin Bölümleri:
1-Sened: Hadisin ilk kayna??na (Hz. Peygamber (sas) e ula??ncaya kadar takip etti?i yolu haber vermektir. Senede; Tarîk (yol), vecih (tarz) da denir.
2-Metin: Hadisin ifadeleri, yani manaya gelen, bir konuyu bize aktaran sözleridir.
Hadislerin Yaz? ?le Tesbiti: ?lk dönemlerde Hz. Peygamber (sas) Kur'an ayetleri ile kar??mas?n diye hadislerin yaz?lmas?na müsaade etmemi?tir. Daha sonra bu kar???kl??a meydan vermeyecek baz? sahabeye hadis yazmalar?na müsaade etmi?tir. Hadislerin derlenmesi ise Tabiin döneminde olmu?tur.
?lk Hadis Kitaplar?:
1-Sahifeler: Sahabe ve Tabiin devrinde yaz?lan hadis mecmualar?d?r. Pek az? bize kadar ula?m??t?r. (Abdullah b. Amr b. el-Âs'?n sahifesi, Hemmam b. Münebbih sahifesi, Sa'd b. Ubâde sahifesi, Semure b. Cundeb sahifesi, Caber b. Abdillah sahifesi, Abdullah b Abbas (?bni Abbas) sahifesi.)
2-Cami(musannef) ler: Hadisleri konular?na göre ay?rarak yaz?lan hadis kitaplar?d?r. Buharî ve Müslimin el-Camiu's-Sahîh'i en me?hurlar?d?r.
3-Sünenler: Yaz?l??lar? itibar? ile cami'ler gibi konular?na göre hadisleri toplamakla birlikte daha çok hükümlere ait hadisleri ihtiva eden eserlerdir. (Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Trimizi, Nese'înin el-Müctebâ'?, ed'Dare Kutnî'nin Süneni, Neyhakî'nin Sünen'i, Ebu Caferi't-Tahavi'nin Meâni'l-Asâr'?, ed-Darimî'nin sünen'i.)
4-Müsnedler: Hadisleri senedindeki sahabeye göre tasnif edilerek yaz?lan eserlerdir. Yani hadisin ilk ravisi olan Sahabi'nin alfabetik isim s?ras? veya me?hur olu? s?ras?na göre tasnif edilir. (Ahmet b. Hambel, Ebu Davut et-Tayâlisî, el-Humeydî, Müsedded, Ebu Bekr el-Bezzar, Mu'camlar '?n Müsnedler'i)
Hadisin S?n?fland?r?lmas?:
1-Genel S?n?fland?rma:
a-Nebevî Hadisler; Efendimiz (sas) e ait söz, takrir ve davran??lard?r. Yani Peygambere ait hadislerdir.
b-Kudsî Hadisler; Bunlara ?lahî hadisler Rabbanî hadisler de denir ki; Manas? Allah'a ait ifadesi yani sözü Peygambere (sas) ait olan hadisledir. Bir mesele ?lham veya Rüya yoluyla Peygambere bildirilir bunu peygamber kendi lisan? ile ifade eder. Bunlar "Allah ?öyle buyurdu ki," gibi ifadelerle Allah'a nisbet edilerek rivayet edilmi?tir. Kudsî hadisleri ayetten ayr?lan taraf?; Ayetin ifadesi yani sözleri de Allah(cc) a ait olmas?d?r.
2-Senede Göre S?n?fland?rma:
a)Senedinde kopukluk olmayan hadisler; Müsned, muttas?l, mevsîl hadisler
b)Senedinde kopukluk olan hadisler: Mürsel, munkat?, muallak, müdelles hadisler.
3-Ravi Say?s?na Göre Hadisler:
a)Âlî isnad; Bir nesilden ayn? hadisi çok ki?inin rivayet etmesi
b)Nazil isnad; Bir nesilden ayn? hadisi az ki?inin rivayet etmesi
4-Metne Göre S?n?fland?rma:
a)Sahih Hadis; Sa?laml???nda ve Hz. Peygambere (sas) ait olmas?nda ?üphe olmayan hadislerdir. "Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle birbirlerinden rivayet ettikleri; ?âz ve illetli olmaktan uzak olan hadisdir.
b)Hasen Hadis; Adalet ?art?n? haiz olmakla beraber zabt yönünden sahih hadis ravilerinin derecesine ula?mayan kimselerin, kesiksiz isnatla rivayet ettikleri ?'az ve illetten uzak hadislerdir.
c)Zay?f Hadis; Kendisinde sahih ve hasen hadislerin vas?flar? bulunmayan hadislerdir. (Bunlar?n ya ravilerinde adalet yoktur veya zabt yönünden kusurludur veya senedinde kesiklik vard?r veya ?âzl?d?r veya gizli bir kusurla illetlidir.)
Zay?f Hadisler; Mürsel,Munkat?', Mu'dal, Müdelles, Tedlîsu'?-?uyuh, Mu'allel, Muzdarib, Maklûb, ?âz, Münker ve Metruk olmak üzere on gurba ayr?l?r.
Metin konusunu te?kil eden ?ah?slara göre de hadis çe?itleri
a)Merfu' hadisler; Hz. Peygamber'e (sas) ait olan söz,fiil ve takrirlerdir.
b)Mevkûf hadisler; Sahabeden rivayet edilen söz fiil ve takrirlerdir. Bunlar daha çok ibabdet d??? konulard?r.
c)Maktû hadisler; Tabi'îndan rivayet edilen söz ve fiillerdir. Bunlar maktu' hadisin içine girerler ki dinde hüccet say?lmazlar.
NurDergi

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE