NurDergi

Buradasınız : Ana Sayfa HZ. MUHAMMED Sünnet-i Seniyye'ye uymak ?ifa vesilesidir.

e-Posta Yazdır

Esas?nda Müslümanlar?n en büyük s?k?nt?lar? Sünnet-i Seniyye'ye uymamalar?d?r. Modern t?p, dönüp dola??p Sünnet-i Seniyye'deki kurallar? kabullenmeye ba?lam??t?r.

- Ya?amak için, ölçülü ve dengeli beslenmeli.
Lezzeti ?ükür için takip etmeli, aksi halde lezzet ba??ml???na ve hedonizme müptelâ oluruz. Bu ba??ml?l?klar da krizleri, o da helâl-haram demeyip yemeyi, o da çok kilo almay?, o da kalp, damar sertli?i ve nefes darl??? dâhil birçok hastal??? dâvet eder.
Yüce Nebi (asm), "Âdemo?lu, midesinden daha ?erli bir kap doldurmaz. Oysa belini do?rultacak birkaç lokmac?k yeterlidir" diyerek bizleri ikaz etmektedir.
- Yedikten sonra dört-be? saat içinde bir ?ey yememeli; iki saat içinde su içmemeli. Hafif, kolayca hazmedilecek miktarda g?da al?nmal?. ?ifa haz?mdad?r. Nefse, mideye en a??r, yorucu hal, yemek üstüne yemektir (pe?pe?e ve çe?itli).
- Çok ve abur-cubur yemek lezzeti de yok etmekte; zamanla hipertansiyona, asterosklaroza, diyabete ve kanser gibi hastal?klara yol açmaktad?r.
?çeceklere gelince, f?trî, bilhassa asitsizler tercih edilmeli:
- Kahve ve adaçay? zihni uyar?yor, yorgunlu?u gideriyor. Yeme?in hemen ard?ndan, ara vermeden içilecek limonlu çay hazm? kolayla?t?r?r. ?htiva etti?i kafein dinlendirir, teanin beynin alfa dalgalar?n? yaymaya te?vik eder; sinir sistemini geli?tirir, damarlar? geni?letir, kan dola??m?n? h?zland?r?r ve zihnimizi açar. Yine ta??d??? P vitaminiyle de, metabolizma sonucu olu?an antioksidan özellikli fenolik bile?iklerden kaynaklanan zehirleri d??ar? atar.
Asl?nda riyazetle duygu ve dü?üncelerimizle midemize olumlu mesajlar gönderip ac?kmay? geciktirebilir, az yemekle iktifa etmeyi ö?renebilir, en az 40 gün yemek yemeden ya?ayabilir, günlük g?da ihtiyac?n? bir dilim ekmek, üç-be? zeytinle kar??lama melekesini kazanabiliriz.
Tasavvuf terbiyesinde bu husus, k?llet-i taam, k?llet-i menam, k?llet-i kelâm (az yemek, az uyumak, az konu?mak) ?eklinde formüle edilmi?tir.
Her canl?da oldu?u gibi, bizde de dakikal?k, saatlik, günlük, haftal?k, ayl?k, mevsimlik ve y?ll?k hayat devrelerinde iç dünyam?zda say?s?z de?i?meler ve geli?meler ya?an?r.
- Kimimiz sabah?n erken saatinde kalkar, zihni aç?kken kitap okur, ibadet ve duâ ederek i?e koyulur.
- Kimi, ruh saatini ve biyoritmini ayarlayarak gece uykusunda bile beynini çal??t?r?r, formüller üretir.
Ruhumuzu/duygular?m?z? tekâmül ettirmenin, nefsimizi terbiye etmenin, beden sa?l???n? koruman?n ?artlar?ndan birisi de bedenî ve ruhî faaliyetleri, hayat?n ve günün belirli saatlerine göre düzenleyen biyoritmik/biyolojik saatimize göre -programlamakt?r. Zira hayat ritmini, beden ve ruh saatimizi dü?ünce, çal??ma, yeme, dinlenme, uyku durumu gibi günlük ruhî ve bedenî faaliyetlerimize göre ayarlar?z. Ve o saat gelince biyoritmik saatimiz bizi uyar?r. Ac?k?r, yemek yeriz, vakit girer ve ibadet için kalkar?z.
- Uyku, beden, dima? ve ruhumuzun en iyi dinlendirme vas?tas?d?r.
Hayat?m?z?n program? Kur'ân, "Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yaratt? ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzün O'nun fazl u kereminden r?zk?n?z? arayas?n?z ve ?ükredesiniz? diye uykunun nimet yönüne i?aret eder. Ayr?ca, 10 ayr? âyetde de "gecenin örtü ve dinlenme zaman?" olarak takdir edildi?i vurgulan?r.
Uyku esnas?nda kaslar?n gev?emesi, duyular?n istirahata çekilmesi, ?uurun çözülmesi, uyan?kl???n ortadan kalkmas? uykunun psiko-fizyolojik izah?d?r.
Uyku durumunda; Solunum ve kalp at??lar? yava?lar;
?rademiz d???nda çal??an merkezi sinir sistemindeki elektriksel tesirler azal?r.
Ömrümüzün üçte birini ?yar?m ölüm?e kapt?rmamak için uykuyu k?saltmal?. Genel olarak f?trî uyku dört saattir. Bunun d???nda a??r? uyku ya tiryakilik, al??kanl?k, ba??ml?l?k veya bir rahats?zl???n sonucudur.
Ali FER?ADO?LU

 

Share Button
 

AYET MEAL?

Erkekler, kad?nlar?n koruyup kollay?c?lar?d?rlar. Çünkü Allah insanlar?n kimini kiminden üstün k?lm??t?r. Bir de erkekler kendi mallar?ndan harcamakta (ve ailenin geçimini sa?lamakta)d?rlar. ?yi kad?nlar, itaatkârd?rlar. Allah'?n (kendilerini) korumas? sayesinde onlar da "gayb"? korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) ba?kald?rd?klar?n? gördü?ünüz kad?nlara ö?üt verin, onlar? yataklar?nda yaln?z b?rak?n. (Bunlar fayda vermez de mecbur kal?rsan?z) onlar? (hafifçe) dövün. E?er itaat ederlerse art?k onlar?n aleyhine ba?ka bir yol aramay?n. ?üphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.
(Nisâ Suresi, 34. Ayet)

HAD?S-? ?ER?F

"?ayet ben bir insan?n ba?ka bir insana secde etmesini emredecek olsayd?m, kad?na, kocas?na secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Rada)
"Hangi kad?n, kocas? kendisinden raz? olarak vefat ederse, cennete girer.'' (Tirmizi, Radâ)
"Nefsim kudret elinde olan Zât-? Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek han?m?n? yata?a davet etti?inde kad?n imtina edip gelmezse, kocas? ondan râz? oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.'' (Buhari,  Müslim,  Ebu Dâvud)
"En hay?rl? kad?n, kocas? bak?nca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve mal?nda, kocas?n?n ho?una gitmeyen ?eyle ona muhalefet etmeyen kad?nd?r.'' (Nesâi, Nikâh)

R?SALE-? NUR

Dördüncü delil: Nev-i be?erin hayat-? dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esasl? zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce', bir tahassüngâh ise, âile hayat?d?r. Ve herkesin hânesi, küçük bir dünyas?d?r. Ve o hâne ve âile hayat?n?n hayat? ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve ?efkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkada?l?k ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, karde?âne, arkada?âne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle olabilir.
(10. Sözden)

GÜZEL SÖZLER

Hakiki sevgi, iyilik gördü?ünde artmayan, kötülük gördü?ünde eksilmeyendir.
(Yahya bin Muaz)

FA?Z Y?YENLER - V?DEO

CEV?EN V?DEOSU - ?ZLE - D?NLE